top of page
  • תמונת הסופר/תpolluxteam

הוראות בטיחות בעת שימוש בדיסקים שוחקים (ABRASIVE) :

לעולם אל תעשה


1. התר לאנשים לא מאומנים לטפל, לאחסן, להתקין או להשתמש בדיסקים שוחקים 2. התקן או הסר דיסק בעת שהמכונה מחוברת למקור הכוח שלה 3. הרכב דיסק שלא ניתן לזהות אותו או כזה שאינו נושא את הסימון הנכון 4. הרכב דיסק על ​​מכונה שאינה מציגה את מהירות הסיבוב שלה (סל"ד) 5. הרכב דיסק שתאריך התפוגה המסומן שלו או חיי המדף המומלצים עליו עבר 6. הרכב דיסק שנפל, נפגע או נשמר בצורה לא נכונה 7. הפעל כוח כדי להתאים את הדיסק למתקן ההרכבה או שנה את גודל חור החיבור או 8. אפשר לדיסק להתחמם יתר על המידה 9. הדק אוגני הידוק בעוצמה יתרה או השתמש בפטיש או בכלי חיזוק אחר 10. השתמש באוגני הידוק פגומים, מעוותים או מלוכלכים 11. השתמש במכונה שאינה במצב תקין או במכשיר עם מגן פגום 12. הפעל את המכונה לפני שמגן הדיסקים מותקן, מאובטח ומותאם כראוי 13. עמוד בקו עבודת דיסק השחזה בעת הפעלת המנוע לאחר התקנתו או ההרכבתו מחדש 14. הפעל את המכונה כשהדיסק בא במגע עם החומר או כל חפץ אחר 15. הרכב דיסק על ​​מכונה הפועלת במהירות הגבוהה ממהירות ההפעלה המרבית המסומנת על הדיסק 16. עבוד על גבי סולם או בעמדה או תנוחה שבה אין לך שליטה מלאה על המכונה 17. פגע עם חומר העבודה בדיסק או עם הדיסק בחומר העבודה 18. השחז עם הדיסק על צידו כשלא תוכנן במיוחד ליישום זה 19. הפעל לחץ צד בניסיון לחתוך עקומות/גלים או השחז משטחים עם דיסק לחיתוך 20. אפשר לדיסק לקפץ או להילכד או לצבוט בחיתוך 21. השתמש בזווית תלולה בשימוש עם דיסק השחזה עם מרכז מוגבה מסוג T-27 או נסה לחתוך איתם 22. התקן את הדיסק בכל מכשיר אחר שאינו מומלץ 23. לחץ על משטח הדיסק כדי לעצור אותו או הנח את המכונה עד שהדיסק יפסיק להסתובב 24. שחק את הדיסק בעבודה עד לאוגני ההרכבה 25. אפשר שהפער בין הדיסק לבין מנח הפסקת העבודה יעלה על 3 מ"מ 26. אפשר לנוזל הקירור לרוץ על דיסק במכונה נייחת או השאר את הדיסק פועל על מכונה ללא השגחה


 

לעולם אל תעשה


1. הקפד על המלצות הבטיחות של יצרן המכונה והדיסק 2. שמור על אזור העבודה מואר היטב, נקי, מסודר ונקי מחסימות 3. הימנע מעבודה על רצפות חלקלקות ולא אחידות ואל תעבוד על קרח או שלג 4. וודא שעובדים אחרים בסביבה ועוברים ושבים מוגנים מפני ניצוצות ופסולת 5. היזהר בעת טיפול בדיסקים שוחקים - הם יכולים בקלות להינזק 6. אחסן דיסקים בתנאים יבשים ונטולי כפור, הימנעות משונות רחבה בטמפרטורה למניעת נזק לדיסק

7. בדוק ויזואלית את הדיסק להימצאות נזק או פגמים וערוך בדיקת טבעת התקנה לפני ההרכבה. 8. בדוק שהדיסק מותאם ליישום וכי הסימונים על גביו שלמים וקריאים

9. השתמש בכלים הנכונים בעת הרכבה או הסרה של הדיסק 10. וודא כי אוגני ההרכבה הם בזוגות תואמים, שלמים ונקיים מעיוותים 11. השתמש בהתקנים מונעי החלקה של הדיסק במידת הצורך

12. וודא כי מנחי העבודה ומתקני ההידוק של חומרי העבודה מאובטחים ומוצבים כראוי. 13. וודא שהמגנים מותקנים ומותאמים כראוי כך שלא יפגעו בדיסק 14. סובב את הדיסק ידנית כדי לוודא שהוא פועל נכון וחופשי לפני הפעלת הכוח 15. לבש בגדי מגן וציוד מתאימים 16. הפעל את הדיסק לפחות 30 שניות במהירות הפעלה לאחר הרכבה או הרכבה מחדש 17. התייצב מחוץ לקו סיבוב הדיסק בעת הפעלת המכונה 18. נקה את משטח העבודה מפסולת באופן קבוע כדי לשמור על משטח החיתוך במצב טוב 19. אפשר לדיסק לנוח באופן טבעי לאחר כיבוי המכונה 20. וודא שחומר העבודה נתמך או מהודק כראוי כך שלא יוכל לנוע בזמן ההשחזה או החיתוך 21. הסר בסיבוב נוזל קירור שיורי מהדיסק לפני כיבוי המכונה 22. דווח על שברי דיסקים, תוך שמירה על כל הפסולת לבדיקה 23. וודא כי מהירות ציר המכונה נבדקת מדי פעם באמצעות טכומטר 24. וודא שדיסקים פגומים או פגועים ודיסקים שחוקים יושמדו כדי למנוע את השימוש בהם

25. וודא שהדיסק מוסר מהמכונות לפני הובלתן או אחסונן של מכונות ניידות
צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page